Provozní řád fitness centra a rezervačního systému

Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník AFIT fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní AFIT fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese AFIT fitness centrum žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory AFIT fitness centra.
 5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.
 6. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do fitness centra do určených botníků.
 7. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci nebo uložit do trezoru ve fitness nebo uzamčít v trezorech na recepci vlastním zámkem (možnost zapůjčení zámku). Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze AFIT fitness centra.
 9. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.
 10. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatných skříněk, trezorů a botníků při odchodu mimo prostory AFIT fitness centra.
 11. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.
 12. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 13. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze AFIT fitness centra.
 14. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 15. V AFIT fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 16. Do AFIT fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.
 17. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu AFIT fitness centra se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 18. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 19. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 20. Do všech prostor AFIT fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 21. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 22. Zakazuje se pod pokutou až 50.000 Kč filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor AFIT fitness centra bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 23. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.
 24. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 25. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty s platnou permanentkou nebo složeným depositem v min. výši 200 Kč je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky.
 26. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste nejpozději v 21:30 (víkendy 20:00) opouštěli prostor fitness centra.

letak 1_9_2015_strana1 letak 1_9_2015_strana2

Věřím, že v našem AFIT fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu vám přeji mnoho úspěchů  –  
Mgr. Jaroslav Holánek, provozovatel AFIT fitness centra

AFIT fitness centrum, Táborská 157, Brno 615 00

Provozovatel: Mgr. Jaroslav Holánek, Odpovědný vedoucí: Mgr. Jaroslav Holánek, IČO: 01580663 s účinností od 1. 1. 2016.


Akce a novinky

6. 4. 2024

Poslední místo na kurzu SM Systém v pondělí od 19:15 i v úterý v 17:15

Poslední místo na kurzu SM Systému, který startuje v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna . Více informací naleznete zde.

6. 4. 2024

Rozpis skupinových lekcí v dubnu 2024

V dubnu 2024 nastávají v AFIT centru drobné změny v rozvrhu skupinových lekcí. Veškeré změny naleznete zde. Rezervace lze provést přes on-line rezervační systém, v AFIT aplikaci nebo na čísle recepce 608 70 80 99.

6. 4. 2024

Nová lekce v pondělí 19:00 – 19.55 FULL BODY DECK

Od pondělí 8. dubna od 19:00 – 19:55 představíme novou lekci v sále 3 FULL BODY DECK pod vedením Simči J.

21. 3. 2024

Otevírací doba o Velikonocích 2024

V pátek 29. 3. otevíráme ve 14:00, v sobotu a neděli bude standardně otevřeno od 8:00 do 20:00, na Velikonoční pondělí budeme mít ZAVŘENO. Sálové lekce proběhnou dle rozpisu