Ochrana osobních údajů

AFIT fitness centrum (dále jen „fitness centrum“) je provozováno na základě živnostenského oprávnění poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness a spinningu, a to v Brně, Táborská 157, 615 00 Brno. Provozovatelem a odpovědným vedoucím je Bc. Jaroslav Holánek, IČO: 01580663, který jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.afit.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu s naší společností, budeme od Vás požadovat vyplnění určitých údajů o sobě (nebo Vaší společnosti). Těmito údaji mohou být zejména:

 • a) Vaše jméno a příjmení (popř. obchodní firma)
 • b) adresa (nebo sídlo společnosti),
 • c) datum narození (popř. IČ),
 • d) telefonní číslo
 • e) e-mailová adresa.

Upozorňujeme Vás, že na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k řádnému plnění našich smluvních povinností v souvislosti s poskytování služeb našeho fitness centra (tj. rezervace služeb v našem rezervačním systému, rezervace lekcí či tréninků, informace o změně či zrušení lekce, poskytování poradenství v oblasti fitness, výživy, apod.). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu, můžeme Vaše jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, akcích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytné k řádnému sjednání smluvního vztahu. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@afit.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat provozovatel a odpovědný vedoucí fitness centra, Bc. Jaroslav Holánek, IČO: 01580663. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zpracovatelům, kteří poskytují naší společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí účetní společnosti či advokátní kanceláři.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu (pokud zákon nestanoví jinak např. plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • a) právo na přístup k osobním údajům;
 • b) právo na opravu;
 • c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • d) právo na omezení zpracování údajů;
 • e) právo vznést námitku proti zpracování;
 • f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@afit.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ad a) Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může naše společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Ad b) Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Ad c) Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Ad d) Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Ad e) Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.


Akce a novinky

30. 9. 2019

Rozpis lekcí od pondělí 30. září 2019

Rozpis skupinových lekcí platný od pondělí 30. září. Nové lekce spinningu, od pondělí do čvtvrtka vždy ve 3 různých časech a v neděli od 10:00 a 17:25. Nová lekce TRX v úterý ve 16 hodin.

23. 9. 2019

Státní svátek 28. 9.

Ve státní svátek dne 28. 9. bude fitness centrum otevřené od 14:00 do 20:00.

15. 9. 2019

AKCE NA vstupové PERMANENTKY. Celý týden rozdáváme vstupy ZDARMA

Od pondělí 16. 9. do neděle 22. 9. zakoupíte všechny vstupové permanentky 10+1 vstup ZDARMA. Všechny vstupové permanentky jsou přenosné a mají platnost 3 měsíce. Více info…

4. 9. 2019

Jaké firemní benefity u nás můžete uplatnit?

Benefity a příspěvky na cvičení od zaměstnavatele u nás jednoduše uplatníte. V novince najdete veškeré benefitní společnosti se kterými spolupracujeme.